ABD İçin Önemli Olan Stratejik Çıkarlarıdır

Ali Kerküklü 1991’de Körfez Savaşı’ndan hemen sonra Kuzey’de Kürtler, Güney’de de Şiiler ayaklandılar. Kendilerine yardım edilmesi için ABD’ye ısrarlı çağrılarda bulundular, fakat ABD parmağını kıpırdatmadı. Saddam‘ın kuzeye ilerlemesi karşısında Kürtler kitle halinde Türkiye ve İran’a sığındılar. Daha sonra Kürtlerin birbirleri ile savaşmalarını (birbirlerini boğazlamalarını) önlemek ve Yıllarca destekledikleri Saddam‘ı devirme hareketlerini düzenlemek görevi CIA‘ya verildi. CIA Ajanı Rick Fracona Elinde RPK Silahıyla Peşmerge Kıyafetiyle (Ortada) Oturuyor. (Irak’ın Kuzeyi) CIA’da bu görevi sahada çalışmış en başarılı…

Paylaş / Share
"ABD İçin Önemli Olan Stratejik Çıkarlarıdır"

Kerkük’ün Türk Kimliği

BELGELERLE KERKÜK’ÜN TÜRK KİMLİĞİ VE TARİHİ GERÇEKLER Ali Kerküklü Irak, tarih boyunca pek çok medeniyete beşiklik eden bir ülkedir. Örneğin M.Ö. 5000 yıl­la­rın­da Sü­mer­le­rin, 2750’ler­de Akad­lar’ın, 2000 do­lay­la­rın­da Asur­lu­la­rın, 1171 yıl­la­rı­na ka­dar da Ba­bil­li­ler’in yur­du olan Me­zo­po­tam­ya, M.S. Ro­ma­lı­lar ve Sa­sa­ni­le­rin elin­de kal­mış­tır. 7. yy.’da Me­zo­po­tam­ya Müs­lü­man­la­rın akın­la­rı­na sah­ne ol­muş ve 637 yı­lın­da böl­ge­nin ta­ma­mı İs­lam ida­re­si­ne bağ­lan­mış­tır. Sı­ra­sıy­la Eme­vi Dev­le­ti, Ab­ba­si Dev­le­ti, Sel­çuk­lu Dev­le­ti, Mu­sul ve Sin­car Ata­bey­li­ği, Er­bil Ata­bey­li­ği, Ce­la­yir­li­ler Dev­le­ti, Ka­ra­ko­yun­lu Dev­le­ti,…

Paylaş / Share
"Kerkük’ün Türk Kimliği"